Phòng Điều dưỡng

                                      PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

  1. Lịch sử phát triển

Từ năm 1990, Phòng Y Tá bệnh viện được thành lập, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và phòng Kế hoạch Tổng hợp.

Năm 1992, Phòng Điều dưỡng dược thành lập theo Quyết định của Bộ Y Tế và được sự phê chuẩn của Ban Giám đốc.

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

+ Từ năm 1990- 2009:  Trưởng phòng là Điều dưỡng Trần Thị Thu.

+ Từ năm 2010 đến nay: Trưởng phòng là CN: Đồng Thị Khánh Hòa.

  1. Chức năng nhiệm vụ.

– Phòng Điều dưỡng là phòng nghiệp vụ dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

– Tổ chức chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

– Lập kế hoạch chăm sóc điều dưỡng trong Bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.

– Xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với chuyên môn của từng khoa trong bệnh viện.

– Kiểm tra giám sát các khoa phòng định kỳ và đột xuất. Phối hợp với đoàn kiểm tra Bệnh viện và khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn kiểm tra nội quy khoa phòng, công tác vệ sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

– Tham gia lập kế hoạch mua sắm các vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh.

– Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện đào tạo, đào tạo lại  nâng cao trình độ chuyên môn cho Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên, hộ lý và Y công, kiểm tra tay nghề trước lúc tuyển dụng. Tham gia tổ chức chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho sinh viên thưc tập.

– Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

– chỉ đạo và thực hiện chương trình 5S tại các khoa phòng trong bệnh viện

– Tham gia công tác xã hội và các chương trình từ thiện trong bệnh viện và cộng đồng

– Khảo sát sự hài lòng người bệnh ngoại trú và nội trú để xác định những vấn đề ưu tiên đưa ra hướng giaỉ quyết theo nội dung của 83 tiêu chí.

– Báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện hàng tháng, hàng quý, sơ kết 6 tháng và năm.

3.Cơ cấu, Tổ chức

Nhân lực của khoa có 03 người; Trong đó, có 02 CNCĐ, 01 Cao đẳng điều dưỡng, 01 Nữ hộ sinh. CNCĐ Đồng Thị Khánh Hòa làm trưởng phòng.

Hệ thống Điều dưỡng trưởng có 18 Đ/c

Tổng số toàn Bệnh viện có có 212

– Điều Dưỡng : Cử nhân Điều dưỡng :24 – Cao đẳng  điều dưỡng: 91: Trung cấp điều dưỡng : 42

– Nữ Hộ sinh : Cao Đẳng Nữ hộ sinh : 16 – Trung cấp: 09

– Kỹ thuật viên: Kỹ Thuật viên ĐH: 06 – Cao đẳng : 13 – TC 05

– Hộ lý : 06

  1. Hoạt động chuyên môn:

– Lựa chọn các mô hình chăm sóc người bệnh phù hợp theo đặc thù chuyên môn của từng khoa phòng;

– Triển khai công tác chăm sóc người bệnh toàn diện tại các khoa lâm sàng;

– Nghiên cứu thực hiện ghi chép hồ sơ bệnh án;

– Xây dựng bảng mô tả công việc cho từng khoa phòng;

– Xây dựng các quy trình kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng phù hợp với tiến bộ kỹ thuật của khu vực và thế giới;

– Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chăm sóc phục vụ bệnh nhân trong toàn bệnh viện;

– Hàng tuần tổ chức sinh hoạt hội đồng người bệnh cấp khoa và cuối tháng tổ chức sinh hoạt hội đồng cấp bệnh viện;

– Phối hợp với khoa Chống Nhiễm Khuẩn chỉ đạo, kiểm tra giám sát công tác vệ sinh, phòng chống nhiễm khuẩn Bệnh viện;

– Đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến và hợp tác Quốc tế. Nghiên cứu khoa học để hòa nhập trong khu vực và Quốc tế.

  1. Hướng phát triển.

* Tổ chức, xây dựng Phòng Điều dưỡng mạnh trong công tác quản lý để lãnh đạo đội ngũ Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên ngày càng vững vàng trong chuyên môn, nhiệt tình trong công việc, giao tiếp ứng xử tốt với người bệnh và đồng nghiệp.

* Thường xuyên đào tạo và đào tạo lại chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý.

* Đẩy mạnh hợp tác quốc tế,nhằm học tập đào tạo về kiến thức để nâng cao mặt bằng về chuyên môn kỹ thuât cho đội ngũ Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên trong toàn bệnh viện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *